Sposób

Wszczęcie postępowania mediacyjnego:
1.  Złożenie wniosku o mediację przez stronę lub strony;
2. Skierowanie sprawy do mediacji przez Sąd;
3. Wyrażenie zgody na mediację przez wszystkie strony sporu;
4. Zawarcie umowy o mediację przez strony sporu z mediatorem.
Co dzieje się dalej:
1. Mediator wyjaśnia stronom istotę i zasady mediacji;
2. Strony wraz z mediatorem uzgadniają zasady procedowania;
3. Mediator przedstawia przedmiot sporu stron;
4. Konfrontacja stron;
5. Wybór rozwiązania konfliktu zaakceptowany przez obydwie strony;
6. Projekt ugody sporządzony przy pomocy mediatora;
7. Sprawdzenie przez mediatora zgodności z prawem ugody pomiędzy stronami;
8. Sporządzenie przez mediatora protokołu z postępowania mediacyjnego;
9. Podpisanie ugody przez strony postępowania mediacyjnego.