Regulamin Sądu

Spis treści
Dział I – Postępowanie rozpoznawcze. Rozdział 1. Przepisy ogólne.
Rozdział 2. Właściwość rzeczowa sądu.
Rozdział 3. Właściwość miejscowa sądu.
Rozdział 4. Charakter zapisu.
Rozdział 5. Wartość przedmiotu sporu.
Rozdział 6. Skład sądu.
Rozdział 7. Arbitrzy.
Rozdział 8. Kwalifikacje arbitra.
Dział II – Postępowanie przed sądem. Rozdział 1. Przepisy ogólne.
Rozdział 2. Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu.
Rozdział 3. Wszczęcie postępowania arbitrażowego.
Rozdział 4. Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia.
Rozdział 5. Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu.
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania.
Rozdział 7. Umorzenie postępowania.
Rozdział 8. Rozprawa i posiedzenie.
Rozdział 9. Postępowanie dowodowe.
Rozdział 10. Protokoły.
Rozdział 11. Zamknięcie rozprawy.
Dział III – Postępowanie przed sądem przy pomocy urządzeń technicznych umożliwiających przekaz teleinformatyczny na odległość (telekonferencja).
Dział IV – Orzeczenia sądu. Rozdział 1. Wyroki.
Rozdział 2. Postanowienia.
Rozdział 3. Forma, podpisanie, data i doręczenie wyroku bądź postanowienia.
Rozdział 4. Orzeczenie w wypadku ugody.
Rozdział 5. Sprostowanie, wykładnia wyroku i uzupełnienie orzeczenia.
Dział V – Opłaty i inne koszty.
Dział VI – Zapisy końcowe.
Wszystkie strony
R e g u l a m i n

 

Warmińsko – Mazurskiego Sądu Arbitrażowego
w Elblągu

 

Dział I – Postępowanie rozpoznawcze.
Rozdział 1. Przepisy ogólne.
Art. 1 § 1. Warmińsko – Mazurski Sąd Arbitrażowy („Sąd”) w Elblągu jest powszechnie dostępną stałą instytucją arbitrażową, której powierzone jest stwarzanie warunków dla rozstrzygania sporów na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”), w zakresie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego, w części piątej „Sąd polubowny (arbitrażowy)”.

§ 2. Sąd działa zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3. W przypadkach, gdy strony umowy uzgodniły w zapisie, że spory wynikłe w związku z umową lub pozaumownym stosunkiem prawnym będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądu na drodze arbitrażu z zastosowaniem Regulaminu, spory takie będą rozstrzygane na podstawie tegoż Regulaminu. Postanowienia Regulaminu zastępują uzgodnienia stron zapisu, uprawniające je do odstąpienia od zasad wynikających z części piątej kodeksu, i przez to postanowienia te stanowią integralną część zapisu na Warmińsko – Mazurski Sąd Arbitrażowy.

Rozdział 2. Właściwość rzeczowa sądu.

Art. 2. § 1. Sąd jest właściwy jeżeli:

1) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na sąd).
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu.
3) zapis na sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
4) gdy przy braku zapisu pozwany, czy to z własnej inicjatywy, czy też na zawiadomienie go przez Sąd o sporze, czy też w odpowiedzi na wezwanie na arbitraż, wdał się w spór i we właściwym czasie nie podniósł zarzutu braku zapisu.
§ 2. Sąd jest właściwym także w przypadkach, gdy wolą stron jest rozpoznanie sprawy przez arbitrów spoza Listy Stałych Arbitrów powołanych przez same strony do rozpoznania sporu (arbitraż ad hoc). Rozpoznanie sprawy przez arbitrów ad hoc w siedzibie Sądu nastąpić może po wyrażeniu zgody przez Prezesa. W tym przypadku władze statutowe Sądu udostępniają arbitrom ad hoc salę rozpraw oraz zapewniają sprawne przeprowadzenie rozpraw i posiedzeń.
Art. 3 § 1. O właściwości Sądu rozstrzyga Prezes, zaś o istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) wyłącznie skład orzekający.
§ 2. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Skład orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.

§ 3. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu pozew podlega odrzuceniu na rozprawie lub na posiedzeniu.

§ 4. Sąd bada swoją właściwość co do istnienia, ważności, zakresu i skuteczności zapisu, jedynie na zarzut strony. O zarzucie Sąd orzeka postanowieniem.
§ 5. Jeżeli Sąd oddali zarzut, strona kwestionująca niewłaściwość lub przekroczenie zakresu właściwości, może w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej postanowienia wystąpić do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie.
Rozdział 3. Właściwość miejscowa sądu.

Art. 4 § 1. Miejscem postępowania jest miasto Elbląg, chyba że strony postanowiły inaczej.

§ 2. Skład orzekający, po wysłuchaniu stron, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy albo dogodność dla stron. W takim przypadku miejscem postępowania będzie miejsce wyznaczone przez strony postępowania.
§ 3. Rozprawy, posiedzenia oraz inne czynności mogą odbywać się poza miejscem postępowania arbitrażowego, w miejscu wskazanym w postanowieniu składu orzekającego.
Rozdział 4. Charakter zapisu.

Art. 5 § 1. Zapisem na Sąd mogą być objęte jedynie spory o takie prawa majątkowe i niemajątkowe, które dla stron zapisu, mają wymierzalną w pieniądzu wartość ekonomiczną, pozwalającą na ścisłe określenie wartości przedmiotu sporu.

§ 2. Na podstawie Regulaminu Sąd rozstrzyga w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, z udziałem osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz podmiotów/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jak również spory z zakresu prawa pracy, ze stosunku spółki, spółdzielni i stowarzyszenia.
§ 3. Regułą jest trwałość związania stron zapisem w tym znaczeniu, że poddanie sporu pod właściwość Sądu równoznaczna jest z bezskutecznością późniejszego, po skutecznym wniesieniu pozwu, uchylenia zapisu wolą stron lub ich następców prawnych.
§ 4. Zapis nie traci mocy, jeżeli osoba wyznaczona jako arbiter lub arbiter przewodniczący odmawia pełnienia tej funkcji lub gdy pełnienie przez nią tej funkcji okaże się z innych przyczyn niemożliwe. W takich przypadkach Prezes powołuje innego arbitra lub arbitra przewodniczącego.
§ 5. Zapis traci moc, w przypadku gdy Sąd, jako wskazany w zapisie, nie przyjął sprawy do rozpoznania lub gdy rozpoznanie sprawy w ramach Sądu okazało się z innych przyczyn niemożliwe.

 

Rozdział 5. Wartość przedmiotu sporu.
Art. 6 § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. W innych, niż o roszczenie pieniężne sprawach majątkowych lub niemajątkowych, powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu.

§ 2. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.
§ 3. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

§ 4. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.
§ 5. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony – suma czynszu za okres jednego roku.
§ 6. W sprawach o roszczenia pracowników wynikające z nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, wartość przedmiotu sporu stanowi suma dochodzonego wynagrodzenia.

§ 7. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności.

§ 8. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa, wartość przedmiotu sporu stanowi suma podana przez powoda.

Art. 7 § 1. Organ statutowy może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.

§ 2. Po doręczeniu pozwu pozwanemu, sprawdzenie wartości przedmiotu sporu nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony w odpowiedzi na pozew lub w innym piśmie, w terminie wyznaczonym na odpowiedz na pozew.

§ 3. Po ustaleniu w sposób wyżej podany, wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.
§ 4. Zasady powyższe stosuje się również przy nie oznaczeniu w pozwie wartości przedmiotu sporu.

§ 5. Organ statutowy może również ustalić wpis tymczasowy nie niższy niż 3.000,00 zł, zaś skład orzekający lub jedyny arbiter ustali stosunkowy lub sądowy wpis ostateczny.

 

Rozdział 6. Skład Sądu.
Art. 8 § 1. Spory rozpoznaje i rozstrzyga Sąd w trzyosobowym składzie lub jednoosobowo (jedyny arbiter) orzekającym na rozprawie lub na posiedzeniu.

§ 2. Jedyny arbiter ma uprawnienia i obowiązki arbitra przewodniczącego.
§ 3. Skład orzekający jest jednoosobowy:

1) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 40.000,00 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie, chyba że strony zgodnie postanowią o rozpoznaniu sprawy przez skład orzekający składający się z trzech arbitrów.
2) jeżeli strony tak uzgodniły, albo jeżeli, w braku uzgodnienia stron, tak postanowił Prezes na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron albo z urzędu, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy.

 

Rozdział 7. Arbitrzy.

Art. 9 § 1. Arbitrzy przy wykonywaniu swoich obowiązków są bezstronni i niezależni od stron.

§ 2. Arbiter, przed powołaniem go na arbitra w sprawie, ujawnia organowi powołującemu okoliczności, które mogłyby wzbudzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności (okoliczności wyłączające).

§ 3. O braku okoliczności wyłączających arbiter zapewnia oświadczeniem:

1. arbitrzy ad hoc – w treści umowy z Sądem o zleceniu udziału w sprawie w charakterze arbitra (arbitra w składzie trzyosobowym lub jedynego arbitra).
2. arbitrzy wpisani na Listę Stałych Arbitrów – oświadczeniem pisemnym wszywanym do akt sprawy złożonym najpóźniej przed wywołaniem sprawy.
Art. 10. Za wykonanie czynności w sprawie arbitrzy otrzymują wynagrodzenie w formie honorarium, ze środków finansowych faktycznie pobranych (wpisu) przez Sąd w sprawie.
Art. 11. Członków składu orzekającego, arbitra przewodniczącego i jedynego arbitra powołuje Prezes, kierując się ich kwalifikacjami właściwymi dla danej sprawy.
Art. 12. Prezes w ciągu 14 dni liczonych od daty wysłania pozwanemu pozwu (wezwania na arbitraż), powołuje skład orzekający lub jedynego arbitra, o czym zawiadamia strony postępowania.

Art. 13 § 1. Strona może żądać wyłączenia arbitra z powodów określonych w art. 14.

§ 2. Zawiadomienie, ze wskazaniem podstaw wyłączenia i ich uzasadnieniem, strona składa w Sekretariacie Sądu na ręce Sekretarza Generalnego Sądu w ciągu trzech dni od dnia, w którym dowiedziała się o jego powołaniu, lecz nie później niż na pierwszej rozprawie lub posiedzeniu. Po upływie tych terminów uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia.

§ 3. Żądanie strony rozpoznaje organ statutowy, którego postanowienie w tym zakresie jest ostateczne i nie wymaga uzasadnienia.

§ 4. Postanowienie o odmowie wyłączenia uprawnia stronę żądającą wyłączenia do wystąpienia do sądu powszechnego z wnioskiem o wyłączenie arbitra, co jednak nie ma wpływu na bieg postępowania przed Sądem.
Art. 14. Arbiter może być wyłączony tylko wówczas, jeżeli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, a także gdy nie ma on kwalifikacji określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli strony nie określiły trybu postępowania o wyłączenie arbitra, stosuje się postanowienia Regulaminu.
Art. 15 § 1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, odwołania przez strony lub Prezesa w formie postanowienia, a także w razie odmowy lub niemożności zawarcia umowy z arbitrem.
§ 2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
Art. 16. W razie zmiany arbitra, składu orzekającego lub jedynego arbitra w toku postępowania, Prezes powołuje w ich miejsce innych arbitrów, a o celowości lub zakresie powtórzenia w takich przypadkach postępowania i/lub poszczególnych czynności,  postanawia nowo wyznaczony skład orzekający (jedyny arbiter).

 

Rozdział 8. Kwalifikacje arbitra.

Art. 17 § 1. Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

§ 2. Arbiter jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami określonymi „Kodeksem Etyki Arbitra Warmińsko – Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu”.
§ 3. Arbiter nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.  Z tych samych przyczyn arbiter mogą podlegać wyłączeniu w trybie i na zasadach określonych w art 13.

§ 4. Pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu funkcji, arbiter niezwłocznie przekazuje Prezesowi, w celu powtórzenia powołania/wyznaczenia arbitra.
§ 5. Arbiter składa na piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności zgodnie z postanowieniami art 9 § 3.

§ 6. Arbiter obowiązany jest ujawnić Prezesowi lub jego Zastępcy oraz stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi oraz pełnomocnikami stron i ich kancelariami lub spółkami, w których wykonują zawód, jeżeli miały one miejsce w okresie ostatnich trzech lat.

 

Dział II Postępowanie przed Sądem.
Rozdział 1. Przepisy ogólne.
Art. 18 § 1. Sąd orzeka według prawa materialnego właściwego dla danego stosunku lub według ogólnych zasad prawa albo według zasad słuszności, biorąc zawsze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego (umownego lub pozaumownego).
§ 2. Sąd może prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy, i nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem powszechnym, z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów części piątej kodeksu dotyczących sądu polubownego (arbitrażowego).

Art. 19 § 1. Sąd kieruje się zasadą szybkości i słuszności postępowania.
§ 2. Sąd jest związany żądaniem pozwu i nie orzeka ponad żądanie.

§ 3. Arbiter przewodniczący lub jedyny arbiter powinien tak przygotować rozprawę, aby wydanie rozstrzygnięcia nastąpiło, w miarę możliwości, na jednej rozprawie lub posiedzeniu. W tym celu może on zarządzić wymianę przez strony pism i innych dokumentów oraz przeprowadzenie innych czynności, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności sprawy i przyspieszyć jej rozpoznanie.

§ 4. Przy bezczynności strony, jeżeli :

a. pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew – Sąd prowadzi postępowanie uznając jednakże przy braku odpowiedzi na powództwo za przyznanie twierdzeń pozwu.
b. strona nie stawi się na rozprawie lub nie złoży dokumentów – Sąd prowadzi postępowanie i wydaje wyrok na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Art. 20 § 1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.
§ 2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności.
§ 3. Strony mogą uzgodnić, że sam fakt wszczęcia postępowania jest okolicznością poufną.

§ 4. Postępowanie przed Sądem jest niepubliczne co oznacza, że odbywa się ono wyłącznie z udziałem stron i ich pełnomocników, a inni uczestnicy postępowania (świadkowie , biegli, tłumacze przysięgli) biorą udział w czynnościach Sądu przez czas niezbędny do ich przeprowadzenia.
§ 5. Za pisemną zgodą stron postępowania lub zgłoszonej ustnie do protokołu udział w postępowaniu mogą wziąć udział inni uczestnicy niż wskazani wyżej.

Art. 21. Postępowanie przed Sądem jest jednoinstancyjne.

Art. 22 § 1. Orzeczenia Sądu mają charakter ostateczny i wiążący. Strony zobowiązują się do dobrowolnego i bezzwłocznego zastosowania się do orzeczenia Sądu i jego wykonania.

§ 2. Od orzeczeń Sądu nie przysługuje odwołanie co nie uchybia przepisom dotyczącym skargi do sądu powszechnego.

Rozdział 2. Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu.
Art. 23 § 1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń – temu pełnomocnikowi.
§ 2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście, dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
§ 3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń.
§ 4. Pisma oraz zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie lub ustanowionemu przez tę stronę pełnomocnikowi lub pełnomocnikowi do doręczeń drogą elektroniczną na wskazany przez strony adres e-mail tylko, gdy strony tak postanowią lub w sytuacji przeprowadzenia postępowania w ramach wideokonferencji.
§ 5. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne przesłane drogą elektroniczną uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane z potwierdzeniem jego odebrania a adresat potwierdził drogą elektroniczną odbiór.
§ 6. Czynności opisane w  § 4-5 po ich wydrukowaniu potwierdza zespół orzekający lub jedyny arbiter. Po zakończeniu postępowania dołącza się ich wersje elektroniczną do akt.
§ 7. Przy braku potwierdzenia odebrania o którym mowa wyżej przez okres siedmiu dni liczonych od dnia faktycznego przesłania pism i zawiadomień drogą elektroniczną, pomimo ustaleń stron postępowania, przewodniczący składu orzekającego postanawia o przesłaniu pism i zawiadomień zgodnie z zasadami określonymi w § 1-3.
Art. 24. § 1. W celu obliczania terminów dla potrzeb Regulaminu, bieg danego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania korespondencji.
§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na święto państwowe lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu zamieszkania lub siedziby adresata, bieg terminu kończy się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym święcie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy.

§ 3. Święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy pojawiające się w trakcie danego terminu są wliczone w jego bieg.

Rozdział 3. Wszczęcie postępowania arbitrażowego.

Art. 25 § 1. Wszczęcie postępowania następuje w momencie skutecznego wniesienia pozwu.
§ 2. Momentem skutecznego wniesienia pozwu jest data należytego opłacenia powództwa.

§ 3. Przez należyte opłacenie rozumie się wpłatę, w dacie wpływu pozwu lub w terminie wyznaczonym przez Sąd, opłaty rejestracyjnej i wyznaczonej przez Sąd kwoty wpisu stosunkowego lub wpisu tymczasowego.

§ 4. Wszczęcie postępowania przed Sądem przerywa bieg terminu przedawnienia.
Art. 26. Pozew powinien zawierać:
1) imię, nazwisko lub oznaczenie stron z podaniem ich adresów zamieszkania lub siedziby.
2) oznaczenie wartości przedmiotu sporu.
3) treściwe przedstawienie faktów.
4) dokładne określenie żądania.

5) załączenie do pozwu – w oryginale lub w odpisach – dowodu zapisu na Sąd oraz dokumentów odnoszących się do pozwu, jakie powód uzna za stosowne.

6) żądanie wysłuchania pozwanego – według uznania powoda.
7) żądanie zapytania pozwanego co do zapisu na Sąd Polubowny – według uznania powoda.
8) adres poczty elektronicznej w sytuacji wniosku o przeprowadzenie postępowania drogą elektroniczną.

Art. 27. § 1. Jeżeli w sprawie nie objętej zapisem powód wniesie o zapytanie pozwanego o poddanie się właściwości Sądu – Prezes lub jego Zastępca zwraca się pisemnie lub drogą elektroniczną do pozwanego z zapytaniem stosownej treści, przesyłając mu jednocześnie odpis pozwu i Regulamin.
§ 2. Za przystąpienie pozwanego do sprawy uważa się sytuację w której pozwany wda się w jakikolwiek sposób w spór i nie podniesienie we właściwym czasie zarzutu braku zapisu.
Art. 28. § 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika procesowego, do pozwu należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z podaniem adresu pełnomocnika.

§ 2. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Sądem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 3. Pełnomocnika strona może ustanowić w każdym czasie pisemnie lub ustnie do protokołu.

§ 4. Sąd na wniosek strony może zwrócić się do Podmiotu Obsługującego o wyznaczenie stronie pełnomocnika, który wyznaczy pełnomocnika zgodnie z oczekiwaniami strony.
Art. 29. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że skład orzekający uzna to za niedopuszczalne.

Art. 30. Cofnięcie powództwa może nastąpić na każdym etapie postępowania.

Art. 31. Jeżeli powód cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes umarza postępowanie.
Art. 32.  Pozew wraz z załącznikami składa się w Sądzie w tylu egzemplarzach, ilu pozwanych bierze udział w sprawie oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla Sądu.
Art. 33 § 1. Sekretarz Generalny Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie 7 dni uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową, a jeżeli pozew nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 26 i 28 aby uzupełniła jego braki. Wysokość opłat określa Rozdział IV„Opłaty i inne koszty postępowania”.
§ 2. W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie, o którym mowa w § 1, Sekretarz Generalny Sądu zarządza zwrot pozwu. Pozew nie wywołuje żadnych skutków, w tym nie przerywa biegu przedawnienia.
Art. 34 § 1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłat rejestracyjnej i arbitrażowej, Sekretarz Generalny Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z Regulaminem oraz wzywa ją, aby w terminie oznaczonym wniosła odpowiedź na pozew, informując jednocześnie o osobach wyznaczonych arbitrów.  
§ 2. Sekretarz Sądu, po złożeniu przez ustanowionych arbitrów oświadczeń, o których mowa w art. 9 § 3, niezwłocznie przekazuje im akta sprawy.
Art. 35. Do odpowiedzi na pozew strona może dołączyć dokumenty, jakie uzna za stosowne. W sprawach rozpoznawanych na rozprawie pozwany może wskazać inne, niż z dokumentów, środki dowodowe. Pozwany może również żądać jego wysłuchania.

Art. 36. Brak odpowiedzi na pozew nie mają wpływu na przebieg postępowania.

Rozdział 4. Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia.
Art. 37 § 1. Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie strona pozwana może wytoczyć powództwo wzajemne, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
§ 2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez skład orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
§ 3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.
§ 4. Na wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, skład orzekający może zdecydować o połączeniu do wspólnego rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem, jeżeli sprawa ta jest rozpoznawania przez skład orzekający w takim samym składzie.

 

Rozdział 5. Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu.
Art. 38 § 1. W związku z postępowaniem przed Sądem, na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, Sąd może postanowić o zastosowaniu takiego  środka zabezpieczającego, jaki uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu.

§ 2. Wydając takie postanowienie Sąd może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.
§ 3. Na wniosek strony Sąd może zmienić lub uchylić postanowienie o zastosowaniu  środka zabezpieczającego.

§ 4. Skuteczność postanowienia Sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego w pieniądzu uwarunkowana jest nadaniem mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny.
§ 5. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.
§ 6. Na wniosek strony, skład orzekający może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.

 

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania.

Art. 39 § 1. Skład orzekający zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron lub w razie:

1. śmierci strony, jej pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, sądowej lub utraty przedstawicielstwa ustawowego.

2. stwierdzenia braków w składzie organów jednostki organizacyjnej uniemożliwiających jej działanie.

3. stwierdzenia pozbawienia wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą Sądu miejscowości w której znajduje się strona lub jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. W wypadkach wskazanych w § 1 pkt 1-3 zawieszenie następuje od chwili nastąpienia zdarzeń, które je spowodowały. Zawieszając postępowanie Sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one już po zamknięciu rozprawy.
Art. 40 § 1. W razie śmierci pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego postępowanie może toczyć się dalej dopiero po wezwaniu strony do osobistego udziału w postępowaniu lub wezwania tej strony w wyznaczonym przez Sąd terminie do wyznaczenia pełnomocnika lub wskazania przedstawiciela ustawowego.
§ 2. Niewyznaczenie przez stronę pełnomocnika lub niewskazanie przedstawiciela ustawowego w terminie przez Sąd wskazanym jest jednoznaczne z osobistym działaniem strony w postępowaniu.
Art. 41. W razie stwierdzenia braków w składzie organów jednostki organizacyjnej uniemożliwiających jej działanie postępowanie może toczyć się dalej dopiero po ich uzupełnieniu.
Art. 42 § 1. W razie stwierdzenia wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacyjnych z siedzibą Sądu miejscowości w której znajduje się strona lub jej przedstawiciel ustawowy może toczyć się dalej dopiero z chwilą ustąpienia tych zdarzeń lub wyrażenia zgody stron postępowania na kontynuowanie tego postępowania w formie wideokonferencji.
§ 2. Sąd wydając postanowienie o zawieszeniu przesyła je stronom informując jednocześnie o możliwości kontynuowania postępowania w formie wideokonferencji, zakreślając stronom odpowiedni termin na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zgodę na kontynuowanie postępowania w tej formie wyrazić muszą obie strony postępowania.
Art. 43. Skład orzekający może, nie wcześniej niż po złożeniu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznym upływie terminu zakreślonego do jego złożenia, zawiesić postępowanie na wniosek każdej strony:

1) jeżeli wykaże ona, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania.
2) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

3) w razie niestawiennictwa stron na rozprawie lub zawinionego braku nawiązania połączenia w formie wideokonferencji, jeżeli strony żądały ich wysłuchania na rozprawie.
4) jeżeli na skutek braku lub błędnego wskazania adresu powoda oraz niewskazania czy też błędnego wskazania przez powoda w wyznaczonym przez Sąd terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń uniemożliwiających nadanie sprawie dalszego biegu.

5) jeżeli zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.

Art. 44. Skład orzekający może postanowić o podjęciu postępowania na wniosek strony, a z urzędu, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała. Jednakże skład orzekający może podjąć postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w art. 43 stosownie do okoliczności, także przed prawomocnym zakończeniem postępowania, ze względu na które zawieszenie nastąpiło.
Art. 45. Skład orzekający może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:

1) strony zgodnie o to wnoszą,

2) żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu, ani też w tym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.

Art. 46. Skład orzekający postanawia o umorzeniu postępowania w każdym przypadku, gdy od jego zawieszenia upłynęły trzy lata.

Rozdział 7. Umorzenie postępowania.
Art. 47. Wycofanie pozwu, przed doręczeniem go pozwanemu, powoduje umorzenie postępowania, a po jego doręczeniu pozwanemu tylko wtedy, gdy pozwany temu się nie sprzeciwił.

Art. 48. Nadto umarza się postępowanie, gdy :
1) Sąd stwierdzi, że dalsze jego prowadzenie stało się z innej przyczyny zbędne lub niemożliwe.

2) po upływie sześciu miesięcy od daty śmierci strony lub utraty przez nią zdolności sądowej jeżeli w tym okresie do postępowania nie przystąpią spadkobiercy lub następcy prawni.

3) strony zawrą ugodę.
Art. 49. Sąd umarza postępowanie postanowieniem o umorzeniu.

Rozdział 8. Rozprawa i posiedzenie.
Art. 50. Skład orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a skład orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. W takim przypadku sprawa będzie rozpoznana na posiedzeniu. Jednakże skład orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.
Art. 51. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i składu orzekającego, inne osoby wskazane przez każdą ze stron.
Art. 52. Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący składu orzekającego. Przewodniczący składu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już na pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy w terminie siedmiu dni liczonych od dnia wyznaczenia terminu zawiadamia strony Sekretarz Generalny Sądu.
Art. 53. Rozprawą kieruje Przewodniczący składu orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego składu orzekającego i  składu orzekającego.
Art. 54. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania, a wydany w takiej sytuacji wyrok nie jest wyrokiem zaocznym.
Art. 55. Jeżeli strona prawidłowo zawiadomiona nie stawi się na rozprawę lub nie przedstawi dokumentów, które miała możność przedłożyć, Sąd może prowadzić postępowanie i wydać wyrok na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Art. 56. Rozprawa jest protokołowana.
Art. 57. Na posiedzeniu Sąd prowadzi postępowanie na podstawie dokumentów i innych pism dostarczonych przez strony.

Art. 58 § 1. Organ statutowy zarządza rozpoznanie na posiedzeniu spraw w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 40.000 zł.
§ 2. Na zgodny wniosek stron organ statutowy może zarządzić rozpoznanie na posiedzeniu sprawy o wartości przedmiotu sporu przewyższającego kwotę 40.000 zł.
§ 3. Na zgodny wniosek stron lub też z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, na wniosek jedynego arbitra lub z własnej inicjatywy, organ statutowy w sprawach wskazanych w § 2., może zarządzić rozpoznanie sprawy przez trzyosobowy skład orzekający, wyznaczając jednocześnie arbitra przewodniczącego takiego składu.

Art. 59. O zarządzeniu rozpoznania sprawy na posiedzeniu przez trzyosobowy skład orzekający zawiadamia się strony.

Art. 60. Na posiedzeniach sprawy rozstrzygane są bez udziału stron, chyba że strony zażądały ich wysłuchania bądź, zdaniem składu orzekającego, zachodzi potrzeba ich wysłuchania lub przeprowadzenia dowodów w ich obecności.

Art. 61. Z posiedzenia sporządzany jest protokół.

Rozdział 9. Postępowanie dowodowe.
Art. 62. Skład orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Skład orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Skład orzekający może także żądać od stron dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji oraz przedstawienia lub udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
Art. 63. W braku odmiennego uzgodnienia stron, biegły, po przedstawieniu swojej opinii, na żądanie strony, lub gdy skład orzekający uzna to za konieczne, bierze udział w rozprawie w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania stron i składu orzekającego.
Art. 64. Skład orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Skład orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
Art. 65. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, skład orzekający może powierzyć tę czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez skład orzekający.
Art. 66. W razie potrzeby skład orzekający może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o przeprowadzenie dowodu lub czynności, której sam nie może wykonać.

Art. 67. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez skład orzekający zgodnie z Rozdziałem IV.

Rozdział 10. Protokoły.
Art. 68. Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i posiedzenia oraz innych czynności składu orzekającego lub czynności dokonanych przez arbitra wyznaczonego przez skład orzekający. Protokolanta wyznacza Sekretarz Generalny Sądu zgodnie z postanowieniami Statutu.
Art. 69. Protokół sporządza się w języku postępowania, chyba że strony postanowią inaczej. Protokół podpisują protokolant oraz przewodniczący składu orzekającego.
Art. 70. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd – na ich wniosek – wydaje odpisy protokołów za pokwitowaniem oraz udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy w godzinach urzędowania.
Art. 71. Strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – aż do czasu doręczenia jej wyroku.

 

Rozdział 11. Zamknięcie rozprawy.
Art. 72 § 1. Arbiter przewodniczący zamyka rozprawę, gdy skład orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

§ 2. Posiedzenie zamyka jedyny arbiter lub arbiter przewodniczący składu orzekającego, kierując się przesłankami jak w § 1.

Dział III – Postępowanie przed Sądem przy pomocy urządzeń technicznych umożliwiających przekaz teleinformatyczny na odległość (wideokonferencja).
Art. 73. Do postępowania przed Sądem przy pomocy urządzeń technicznych umożliwiających przekaz teleinformatyczny na odległość (wideokonferencja) stosuje się odpowiednio przepisy Działu II – Postępowanie przez Sądem z zachowaniem postanowień Działu poniższego.
Art. 74 § 1. Na zgodny wniosek stron wyrażony pisemnie, przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia może nastąpić przy pomocy urządzeń technicznych umożliwiających przekaz teleinformatyczny na odległość a w szczególności, urządzeń umożliwiających dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym pozwalających na przesył dźwięku i obrazu między Sądem a stronami postępowania.

§ 2. Urządzenia o których mowa w § 1 powinny gwarantować integralność przekazu teleinformatycznego.

Art. 75 § 1. Przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia na odległość odbywa się w sali wideokonferencyjnej, umożliwiającej korzystanie z usługi wideokonferencji znajdującej się na wyposażeniu Sądu.
§ 2. Niezależnie od rejestracji przebiegu rozprawy lub posiedzenia na informatycznym nośniku danych, z przebiegu rozprawy lub posiedzenia sporządza się protokół w formie pisanej.

Art. 76 § 1. Nad sprawnym przebiegiem rozprawy lub posiedzenia czuwa przewodniczący składu orzekającego.
§ 2. Za obsługę techniczną przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia na odległość odpowiedzialnym jest Sekretarz Generalny Sądu.

Art. 77. Informatyczny nośnik danych zawierający zapis rozprawy lub posiedzenia na odległość należy zaopatrzyć w metrykę identyfikacyjną zawierającej dane z protokołu przeprowadzonej czynności, a w szczególności:

1) sygnaturę akt sprawy i oznaczenie organu przeprowadzającego daną czynność.
2) czas i miejsce przeprowadzenia wideokonferencji.
3) imiona i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz imię i nazwisko oraz funkcję osoby dokonującej zapisu.
4) typ i rodzaj użytego do zapisu urządzenia, a jeśli zachodzi taka konieczność charakterystykę techniczną jego oprzyrządowania.
5) dane techniczne użytego informatycznego nośnika danych.

Art. 78 § 1. Informatyczny nośnik danych zaopatrzony w metrykę identyfikacyjną należy opakować i zabezpieczyć odciskiem okrągłej pieczęci urzędowej Sądu. Na opakowaniu należy umieścić informacje dotyczące sygnatury akt sprawy i organu orzekającego, czasu przeprowadzenia rozprawy bądź posiedzenia i osoby dokonującej opakowania nośnika.
§ 2. Każde otwarcie i ponowne zamknięcie opakowania informatycznego nośnika danych należy odnotować w metryce identyfikacyjnej przez określenie osoby dokonującej otwarcia oraz zamknięcia opakowania, czasu, miejsca i celu w jakim zostało ono dokonane.

§ 3. Otwarcie może być dokonane jedynie na wniosek skierowany do Prezesa, który w tej sprawie wydaje zarządzenie.

§ 4. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania informatycznego nośnika danych (zniszczenie lub zużycie), należy dołączyć do niego dotychczasowe opakowania i wraz z metryką identyfikacyjną opakować je wspólnie oraz opisać w sposób wskazany w § 1.

§ 5. W razie niemożliwości zabezpieczenia zniszczonego opakowania zapisy § 1-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 79. Informatyczny nośnik danych powinien być należycie zabezpieczony, zwłaszcza przed utratą, szkodliwym działaniem środków chemicznych, termicznych, światła, promieniowania, pola magnetycznego lub elektrycznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Art. 80 § 1. Odtworzenia zapisu z przeprowadzonej na odległość rozprawy lub posiedzenia może nastąpić przy zastosowaniu przeznaczonych do tego celu urządzeń. Podczas odtwarzania może być użyte urządzenie korygujące lub wzmacniające utrwalony dźwięk lub obraz.
§ 2. W metryce identyfikacyjnej informatycznego nośnika danych należy uczynić adnotację o dokonaniu odtworzenia, podając czas tej czynności oraz imię i nazwisko osoby, która jej dokonała, cel odtworzenia, a także wykaz osób obecnych przy odtworzeniu.

§ 3. Odtworzenie zapisu może nastąpić na wniosek skierowany do Prezesa, który w tej sprawie wydaje zarządzenie.

§ 4. W przypadku uszkodzenia informatycznego nośnika danych podczas odtwarzania zapisu należy uczynić o tym stosowną adnotację w metryce identyfikacyjnej podając czas uszkodzenia, rodzaj uszkodzenia oraz imię i nazwisko osób obecnych przy odtworzeniu jak również imię i nazwisko osoby żądającej odtworzenia.

 

Dział IV – Orzeczenia Sądu.
Rozdział 1. Wyroki.
Art. 81 § 1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu miesiąca od zamknięcia rozprawy. Zastępca Prezesa może z urzędu, bądź na wniosek przewodniczącego składu orzekającego, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności sprawy.

§ 2. W przypadku, o którym mowa powyżej na posiedzeniu zamykającym rozprawę, strony zostaną poinformowane o dacie wydania wyroku.
§ 3. Sąd nie wydaje wyroków częściowych lub wstępnych.
Art. 82. Wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku.
2) podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd).

3) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi skład orzekający kierował się przy wydaniu wyroku.
4) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398).
5) na wniosek strony – rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i noclegów arbitrów, które obciążają tę stronę i rozliczane są z zaliczki pobranej od niej przez Sąd na wydatki arbitrażowe.

Art. 83. Wyroki w składach trzyosobowych zapadają bezwzględną większością głosów, bez prawa wstrzymania się od głosowania.

Art. 84. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w tym samym terminie co uzasadnienie wyroku.

Art. 85. Wyrok sporządza arbiter przewodniczący składu orzekającego lub arbiter wskazany przez skład orzekający.

Rozdział 2. Postanowienia.

Art. 86 § 1. Gdy w sprawie nie zostanie wydany wyrok, postępowanie kończy się wydaniem postanowienia.
§ 2. Postanowienia, przed powołaniem składu orzekającego, wydaje organ statutowy.

Rozdział 3. Forma, podpisanie, data i doręczenie wyroku bądź postanowienia.

Art. 87. Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.

Art. 88. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków składu orzekającego lub co najmniej dwóch członków tego składu, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich oraz pieczęcią Sądu.
Art. 89. Datą ogłoszenia wyroku jest data podpisania wyroku przez arbitra jedynego, a jeżeli skład orzekający jest trzyosobowy data złożenia podpisu przez drugiego z nich.
Art. 90. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczna treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok przewodniczącemu składu orzekającego w celu dokonania niezbędnych poprawek formalnych i sprostowania oczywistych omyłek.

 

Rozdział 4. Orzeczenie w wypadku ugody.

Art. 91. W każdym stadium postępowania strony mogą zawrzeć ugodę.
Art. 92 § 1. Sąd powinien w toku postępowania nakłaniać strony do zawarcia ugody.
§ 2. W razie zawarcia ugody jej osnowa wciągana jest do protokołu lub notatki i stwierdzona podpisami stron.
Art. 93. Na wniosek stron Sąd może nadać ugodzie formę wyroku, według treści ugody, który winien zawierać stwierdzenie, że jest wyrokiem Sądu.
Art. 94. O ugodzie zawartej przed wyznaczeniem składu orzekającego organ statutowy sporządza protokół ugody stwierdzony podpisami stron.

Rozdział 5. Sprostowanie, wykładnia wyroku i uzupełnienie orzeczenia.

Art. 95. Strona, w terminie dwóch tygodni od otrzymania orzeczenia, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o:
1) rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku bądź postanowienia (wykładnię wyroku i postanowienia).
2) sprostowanie w tekście wyroku (postanowienia) niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.
Art. 96 § 1. Skład orzekający może dokonać sprostowania wyroku (postanowienia) także z urzędu.

§ 2. Wzmiankę o sprostowaniu wyroku (postanowienia) umieszcza się w formie postanowienia składu orzekającego na oryginale wyroku (postanowienia) oraz na jego odpisach. Dalsze odpisy wyroku (postanowienia) wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.

§ 3. Wykładnia wyroku (postanowienia), dokonana przez skład orzekający, stanowi jego integralną część.

Art. 97. Strona może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku (postanowienia), zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których skład orzekający nie orzekł wyrokiem lub postanowieniem (uzupełnienie wyroku lub postanowienia).
Art. 98. Jeżeli skład orzekający uzna wniosek za zasadny, wydaje orzeczenie uzupełniające w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.

 

Dział V – Opłaty i inne koszty postępowania.

Art. 99. § 1. Postępowanie przed Sądem jest odpłatne.
§ 2. Jeżeli postępowania przed Sądem są prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu strony ponoszą opłaty zgodnie z tym co określono poniżej.
Art. 100 § 1. Opłatami przed Sądem (należnościami sądowymi) są :
a. opłata rejestracyjna.
b. pełny wpis stosunkowy.
c. wydatki arbitrażowe.
§ 2. Opłaty ponosi z góry strona, która żąda rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd lub dokonania czynności w toku postępowania.

Art. 101 § 1. Poza opłatami o których mowa w art. 100 Regulaminu, strony postępowania w każdym przypadku ponoszą faktyczne koszty przeprowadzonych czynności w postępowaniu a w szczególności:

1) wynagrodzenia oraz koszty podroży i noclegów arbitrów
2) koszty podróży i noclegów strony wezwanej przez Sąd do osobistego stawiennictwa na wniosek o którym mowa w art 26 pkt 6 Regulaminu.
3) koszty podróży i noclegów świadków.
4) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy.
5) koszty przeprowadzenia innych dowodów w sprawie.
6) koszty funkcjonowania administracji Sądu przy arbitrażu ad hoc.
7) koszty doręczeń i zawiadomień pisemnych wysłanych drogą pocztową – dotyczy tylko arbitrażu ad hoc.

§ 2. Strona, która wniosła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest w terminie i wysokości wskazanej przez Sąd wpłacić zaliczkę na ich pokrycie. W razie przeprowadzenia czynności przez Sąd z urzędu, postanawia on jednocześnie o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatki niezbędne do przeprowadzenia czynności.

§ 3. Przy braku płatności zaliczki Sąd postanowieniem oddali wniosek dowodowy.

Art. 102 § 1. Strona wnosząca pozew lub pozew wzajemny zobowiązana jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 300,00 zł. kiedy obie strony, których spór dotyczy mają swe siedziby bądź miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub w równowartości 300 EURO gdy jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub swą siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do opłaty doliczany jest VAT według stawki 22%. Opłatę rejestracyjną wnosi również strona wnioskująca o zapytanie pozwanego na podstawie art. 26 pkt 7 Regulaminu.

§ 2. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
Art. 103 § 1. Sąd pobiera pełny wpis stosunkowy od wniesionego pozwu lub pozwu wzajemnego, proporcjonalnie do wartości przedmiotu sporu.
– do 30 000 zł – 5 % , lecz nie mniej niż 800 zł;
– od 30 001 zł – 100 000 zł – 3,5 %
– od 100 001 zł – 2,5 %
§ 2. Do wyliczonych kwot wpisu należy doliczyć podatek VAT według stawki 22 %.
Art. 104 § 1. Kwotę pełnego wpisu stosunkowego ustala organ statutowy przed nadaniem biegu sprawie.
§ 2. Bez względu na wartość przedmiotu sporu pełny wpis stosunkowy nie może być niższy niż 800 zł.

§ 3. Pełny wpis stosunkowy ulega zwiększeniu o 30%, gdy jedna ze stron ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 105 § 1. Sąd zwraca powodowi wpłacony wpis stosunkowy:
1) 90 % wpisu, po wycofaniu pozwu, przed doręczeniem go pozwanemu.

2) 85% wpisu, gdy przed wyznaczeniem składu orzekającego (jedynego arbitra) lecz po doręczeniu pozwu pozwanemu, strona skutecznie wycofała powództwo, przy czym przez skuteczne wycofanie powództwa rozumie się wycofanie pozwu z Sądu za pisemną zgodą pozwanego.

3) 80% wpisu, gdy przed wyznaczeniem składu orzekającego (jedynego arbitra), strony zawarły ugodę.
4) 70% wpisu, gdy strony zawarły ugodę po wyznaczeniu składu orzekającego (jedynego arbitra),
5) 25% wpisu, gdy strony zawarły ugodę na pierwszej rozprawie (posiedzeniu).

6) w razie wyznaczenia, na wniosek stron, posiedzenia w celu nadania ugodzie formy wyroku w przypadkach określonych w pkt 3 i 4 – zwraca się odpowiednio 60% i 50% wpisu.
§ 2. W przypadku umorzenia postępowania z innych przyczyn niż zawarcie ugody lub z powodów określonych w art 48 pkt 1 i 2 wpis nie podlega zwrotowi.
Art. 106 § 1. Wydatki arbitrażowe, to koszty związane z czynnościami sądowymi w toku postępowania (koszty opinii biegłych, koszty wezwania świadków lub biegłych, koszty tłumaczy lub tłumaczenia dokumentów, koszty postępowania związane z przeprowadzeniem go w innym miejscu niż Elbląg lub miejscowość siedziby Sądu, koszty podróży i inne koszty poniesione przez arbitrów, koszty konsultacji i innej pomocy niezbędnej dla Sądu w sprawie, itp.).
§ 2. Strona, która wniosła o podjęcie czynności związanej z wydatkami, obowiązana jest, na wezwanie Sądu, do uiszczenia ustalonej przez Sąd kwoty wydatku na ten cel.

§ 3. Jeżeli wydatki spowodowały obie strony, wydatki te ponoszone są przez strony proporcjonalnie, chyba że strony postanowiły inaczej.
§ 4. Sąd rozstrzyga o sposobie ponoszenia wydatków w trakcie postępowania, w tym o zaliczkach na poczet wydatków.

§ 5. Nie wpłacenie przez stronę w wyznaczonym przez Sąd, terminie i wysokości, wydatku lub zaliczki na poczet wydatku, jest równoznaczne z cofnięciem przez tę stronę wniosku dowodowego i rezygnację z przeprowadzenia czynności sądowej.

Art. 107. Sąd rozstrzyga w wyroku o wysokości wpisu ostatecznego, jeżeli był ustalony wpis tymczasowy.
Art. 108. Za wydawanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów z akt i innych dokumentów oraz za inne czynności biurowe Sąd pobiera opłaty kancelaryjne.

Dział VI – Zapisy końcowe.

Art. 109 § 1. Wyłącza się odpowiedzialność stron za wynagrodzenia i wydatki arbitrów.

§ 2. Za szkody wynikłe w następstwie działań lub zaniechań dotyczących postępowania arbitrażowego Sąd, jego organy oraz pracownicy administracyjni, nie ponoszą odpowiedzialności.

Art. 110 § 1. Miejsce zapisów poszczególnych działów, artykułów, ustępów i punktów Regulaminu nie ma wpływu na ich interpretację.
§ 2. Do interpretacji Regulaminu uprawniony jest organ statutowy.
Art. 111.  Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującego w momencie skutecznego wniesienia pozwu.
Art. 112 § 1. Miejscem publikacji Regulaminu i jego zmian jest strona internetowa Sądu pod adresem: www.subsidium.pl
§ 2. Za pobraniem 50,00 zł Sąd przesyła papierowy i potwierdzony co do zgodności jego treści wydruk Regulaminu osobom zainteresowanym.
Art. 113. Akta sprawy przechowywane są w Sądzie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom postronnym.
Art. 114. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść powyższego zatwierdziło w dniu 11 maja 2010r. Prezydium WMSA w składzie:
Prezes WMSA – mgr Jacek Gasperowicz,
Zastępca Prezesa WMSA – mgr Paweł Łabul, Sekretarz Generalny Sądu – Jarosław Michalski
Na oryginale właściwe podpisy.