Statut Sądu

WMSA – Statut Sądu

Spis treści
Dział I. Organizacja Warmińsko-Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu.
Rozdział I Organy statutowe.
Oddział I Prezes Sądu.
Oddział II Zastępca Prezesa Sądu.
Oddział III Sekretarz Generalny Sądu.
Oddział IV Prezydium Sądu.
Oddział V Zgromadzenie Ogólne Sądu.
Oddział VI Powołanie i odwołanie organów statutowych.
Rozdział II Arbitrzy. Oddział I Arbitrzy ad hoc.
Oddział II Stali Arbitrzy Sądu.
Dział II Gospodarka Finansowa Sądu i Wynagrodzenia.
Wszystkie strony
Statut
Warmińśko-Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu
Dział I. Organizacja Warmińsko-Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu
Art. 1. § 1. Warmińsko-Mazurski Sąd Arbitrażowy działa w ramach Kancelarii Mediacyjno – Prawnej „Subsidium” z siedzibą w Elblągu, przy współpracy z Elbląską Izbą Przemysłowo – Handlową w Elblągu pod nazwą ” Warmińsko-Mazurski Sąd Arbitrażowy w Elblągu”, zwany w dalszej części Statutu „Sądem Arbitrażowym”.
§ 2. Sąd Arbitrażowy używa okrągłej pieczęci urzędowej O 35 z herbem miasta Elbląg i nazwą „Warmińsko – Mazurski Sąd Arbitrażowy w Elblągu”. Sąd Arbitrażowy używa skrótu WMSA w Elblągu.
§ 3. Niniejszy statut określa Kancelarię Mediacyjno – Prawną „Subsidium” podmiotem uprawnionym do bieżącej obsługi Sądu, zwanym dalej oraz we wszystkich dokumentach Sądu „Podmiotem Obsługującym”.

§ 4. Sąd Arbitrażowy prowadzi Listę Stałych Arbitrów Sądu zwanej dalej oraz we wszystkich dokumentach Sądu „Listą Stałych Arbitrów”.