Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Arbitra
Warmińsko – Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu

 

    W trakcie rozpoznawania wszelkich spraw jak również orzekania oraz w swojej pracy w Warmińsko-Mazurskim Sądzie Arbitrażowym w Elblągu i na rzecz tego Sądu, Arbiter zobowiązanym jest kierować się zasadami etyki zawartymi w niniejszym Kodeksie

 

Art. 1. [Prawość] Arbiter rozpoznając sprawę obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, postanowień zawartych w Regulaminie Warmińsko – Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu, postanowień Statutu tego Sądu o ile mają bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcia zawisłych przed Sądem sporów oraz powszechnie przyjętych norm i zasad moralnych.
Art. 2. [Bezstronność] § 1. Arbiter obowiązany jest wykonywać swoje funkcje i obowiązki w sposób bezstronny, a w szczególności nie powinien uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze stroną biorącą udział w postępowaniu lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku, który mógłby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
§ 2. Arbiter obowiązany jest wyłączyć się ze sprawy w razie zaistnienia przesłanek wskazanych w § 1 tego artykułu.
§ 3. W razie wniosku strony uczestniczącej w postępowaniu o wyłączenie Arbitra, do czasu rozpoznania tego wniosku przez Prezesa Sądu, Arbiter nie wykonuje w sprawie żadnych czynności, a w razie ich podjęcia do czasu rozpoznania wniosku pozostaje w dyspozycji Prezesa Sądu.
Art. 3. [Niezawisłość] Arbiter, orzekając na podstawie prawa i swojego wewnętrznego przekonania, nie może dopuszczać do sytuacji ulegania co do sposobu rozstrzygania sprawy, czy uzależnienia rozstrzygnięcia od stron postępowania.
Art. 4. [Uczciwość] Arbiter w trakcie postępowania kieruje się najwyższą starannością, uczciwością i według najlepszej woli i wiedzy.
Art. 5. [Poufność] § 1. Arbiter pod rygorem pociągnięcia go do odpowiedzialności majątkowej za wyrządzoną stronom lub stronie postępowania szkody nie może ujawniać tego, co zgodnie z przepisami prawa stanowi tajemnicę, a o czym dowiedział się w związku z wykonywanymi funkcjami, w szczególności zabrania się ujawnianie komukolwiek treści orzeczenia przed jego doręczeniem stronom.
§ 2. Arbiter nie może korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.
Art. 6. [Wolność] Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolności słowa i pisma w granicach prawa i usprawiedliwionych potrzeb.
Art. 7. [Godność] § 1. Arbiter obowiązany jest unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, Arbitrów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.
§ 2. Arbiter nie może publicznie oceniać swojego udziału oraz innych Arbitrów w prowadzonych postępowaniach.
§ 3. Arbiter obowiązanym jest zwracać uwagę na to, aby jego zachowanie nie naruszało godności osób biorących udział w postępowaniu.
§ 4. W razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu Arbiter winien wykazać się opanowaniem i taktem.
Art. 8. [Rzetelność] Arbiter powinien prowadzić postępowanie starannie i sprawnie, rzetelnie oceniać stan sprawy oraz doprowadzić do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Sądu Arbitrażowego w Elblągu.
Art. 9. [Kwalifikacje] Arbiter systematycznie rozwija swoje kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do należytego wykonywania swej funkcji, w szczególności zapoznając się ze specjalistyczną wiedzą niezbędną do prawidłowego rozpoznania prowadzonej sprawy.
Art. 10. [Odpowiedzialność] § 1. Naruszenie przez Arbitra zapisów Kodeksu Etyki stanowi podstawę do wyłączenia tego Arbitra od orzekania w sprawie.
§ 2. Ciężkie i/lub powtarzające się naruszenia Kodeksu Etyki stanowić podstawę do wykreślenia z Listy Stałych Arbitrów Sądu a w razie wyrządzenia tym działaniem szkody również pociągnięciem do odpowiedzialności majątkowej.
Art. 11. [Postanowienia końcowe] Niniejszy Kodeks Etyki wchodzi w życie z dniem podpisania.
Treść powyższego zatwierdziło w dniu 11 maja 2010r. Prezydium WMSA w składzie:
Prezes WMSA – mgr Jacek Gasperowicz,
Zastępca Prezesa WMSA – mgr Paweł Łabul, Sekretarz Generalny Sądu – Jarosław Michalski
Na oryginale właściwe podpisy.