Dla Wykonawców

Szanowny Wykonawco, zapewne stale zmagasz się z wymaganiami i skomplikowaną procedurą ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Teraz możesz otrzymać szybką i skuteczną pomoc w trakcie każdego przetargu lub dowolnego etapu jakiekolwiek i gdziekolwiek prowadzonego postępowania.

Kluczem do sukcesu, mającego postać uzyskania kontraktu publicznego, oprócz starannego przygotowania oferty, będzie kontrola prawidłowości przeprowadzonego postępowania oraz efektywne wykorzystanie środków ochrony prawnej, bez względu na przedmiot, wartość, podmiot postępowania.

Wykonawco, świadczymy usługi na najwyższym poziomie dając zadowolenie Wykonawcom w zakresie wyznaczonych celów i postawionych zadań. Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta i postawionego zadania.

Zasady i formy współpracy

Doradztwo ma formę pisemną, co oznacza iż dokumentowane są także konsultacje telefoniczne, faksowe i mailowe. W wypadku konieczności zapoznania się z obszerną dokumentacją lub całością udzielanego zamówienia publicznego, wybór sposobu komunikowania i przesyłania (doręczania) materiałów pozostaje w gestii Zleceniodawcy.

Formy współpracy:

 • doradztwo i konsultacje lub natychmiastowe wsparcie prawne;

 • stała lub doraźna obsługa prawna;

 • profesjonalne przygotowanie i złożenie oferty przetargowej jako pełnomocnik Wykonawcy;

 • sporządzanie oraz wnoszenie odwołań i skarg oraz reprezentacja lub pełnomocnictwo Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym przed KIO;

 • przygotowanie lub wnoszenie za Wykonawcę oświadczeń, wniosków, wyjaśnień, zawiadomień i innych pism procesowych;

 • sporządzanie umów i/lub porozumień w ramach tworzonej grupy przetargowej lub Konsorcjum;

 • weryfikację poprawności oferty przygotowanej przez Wykonawcę;

 • kontrola naruszeń procedury oraz zasad równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji określonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 • monitorowanie i kontrola sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 • prowadzenie negocjacji i mediacji w imieniu Wykonawcy;

 • sporządzanie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności podjętej przez do Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany;

 • szkolenie z zasad i trybów udzielania zamówień publicznych;

 • inne, w zależności od potrzeb i aktualnych problemów Wykonawcy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy:

Robert Jeleniewski, Rzeczoznawca zamówień publicznych, upr. 137/RZP, tel. 603 955 895 (po 16.00)

www.subsidium.pl e-mail: subsidium@subsidium.pl