Dla Zamawiających

W dobie skomplikowanych i ciągle zmieniających się przepisów, a także wymagań w stosunku do Zamawiających i komisji przetargowych, wiedza, profesjonalizm i skuteczność działania w dziedzinie zamówień publicznych jest najważniejsza.

Kancelaria Mediacyjno – Prawna „Subsidium” współpracuje z rzeczoznawcą zamówień publicznych, umiejętnie i płynnie poruszającym się w aspektach i zawiłościach Prawa Zamówień Publicznych.

Zasady i formy współpracy

Doradztwo ma formę pisemną, co oznacza iż dokumentowane są także konsultacje telefoniczne, faksowe i mailowe. W wypadku konieczności zapoznania się z obszerną dokumentacją lub całością udzielanego zamówienia publicznego, wybór sposobu komunikowania i przesyłania (doręczania) materiałów pozostaje w gestii Zleceniodawcy.

Formy współpracy:

 • doradztwo i/lub konsultacja postępowania;

 • stała obsługa lub rozszerzona o obsługę całej jednostki sektora finansów publicznych;

 • ekspertyza prawna;

 • weryfikacja poprawności przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub sposobu i zasad prowadzenia przetargów i negocjacji, zapytania o cenę, konkursu lub zamówienia z wolnej ręki;

 • kontrola procedury wykorzystania przyznanych środków finansowych w ramach funduszy Unii Europejskiej;

 • kontrola zamówień publicznych lub wybranych postępowań;

 • przygotowanie ogłoszeń, pism, odpowiedzi, wyjaśnień, zawiadomień i umów;

 • negocjacje, mediacje w imieniu Zamawiającego;

 • udział w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego;

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego;

 • szkolenie z zasad i trybów udzielania zamówień publicznych;

 • opracowanie i wdrażanie regulaminu Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych;

 • pomoc prawna w wypadku zrzutów naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez kontrolę gospodarczo – finansową, audyt finansowy lub przed właściwą komisją dyscypliny finansów publicznych;

 • inne, w zależności od potrzeb i bieżących problemów Zamawiającego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Robert Jeleniewski, rzeczoznawca zamówień publicznych, upr. 137/RZP, tel. 603 955 895 (po 16.00)

www.subsidium.pl e-mail: subsidium@subsidium.pl