Tryby i zasady zamówień

Zamówienia Publiczne to najogólniej rzecz ujmując określone przepisami prawa procedury, które podmiot (Zamawiający), wymieniony w ustawie Prawo zamówień publicznych i/lub dysponujący środkami publicznymi, musi stosować przy wyborze Wykonawcy, w celu zawarcia umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Użycie tych szczególnych procedur, w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, daje gwarancję wyboru najkorzystniejszej oferty, ograniczając zarazem swobodę Zamawiającego. Głównym celem jest zapewnienie przejrzystości postępowania, przestrzeganie zasad równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wykwalifikowanych pracowników.

Kancelaria „Subsidium” posiada rzeczoznawcę zamówień publicznych gotowym do wsparcia Zamawiającego oraz Wykonawców w trakcie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, bez względu na przedmiot, podmiot oraz etap postępowania.

W naszych materiałach, konsultacjach oraz szkoleniach znajdą Państwo:

  • najważniejsze wiadomości z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych;

  • omówienie zasad i trybów udzielania zamówień publicznych;

  • obowiązki, działania i czynności Zamawiających oraz Wykonawców;

  • skuteczne sposoby udzielania i uzyskania zamówienia publicznego;

  • analizy i komentarze do nurtujących zagadnień z zamówień publicznych;

  • wyroki i orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

  • aktualne przepisy dotyczące zamówień publicznych i ustaw pokrewnych;

  • praktyczne wskazówki dotyczące środków ochrony prawnej;

  • odpowiedzi na Państwa pytania i problemy.